»Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«,
– Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre
biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet
plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

– Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer
økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række
fordele for miljø og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en
økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Højvang Økologi har fået tilskud og tilsagn om tilskud til ”Forberedelse af arealer til afgræsning”.
Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer ved rydning af tilgroede arealer og forberedning af arealer til afgræsning. Hovedfokus for ordningen er, at investeringerne skal bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på særligt udpegede arealer til henholdsvis rydning og pleje indenfor Natura 2000-områderne. Derfor bliver denne type projekter prioriteret før projekter med arealer med en HNV-score på mere end fem og arealer i etablerede vådområde- og lavbundsprojekter udenfor de særligt udpegede Natura 2000-områder.

Natura 2000 er et fælles europæisk netværk til beskyttelse af naturtyper og arter.

Hvis du vil læse mere om det, kan du finde det her:
EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne